System and Network Analysis

บริการวิเคราะห์ระบบ

ให้บริการวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบไอที พร้อมเสนอแนวทางการปรับปรุง แก้ไข ป้องกันระบบเพื่อแก้ปัญหาทางด้านไอที และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงของระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ