Consultant

บริการให้คำปรึกษา

ให้บริการที่ปรึกษาทั้งงานออกแบบระบบและเลือกเทคโนโลยีให้หมาะสมกับการใช้งาน วางแผนงานและควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานต้องการ โดยให้บริการได้ทั้งหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน พร้อมทีมงานที่ได้รับการรับรองทางด้านการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ