การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

One Enterprise Co., Ltd.  (ซึ่งจะเรียกต่อไปว่า “1ES”, “เรา”, และ “ของเรา”) เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (“นโยบายนี้”) ของเรา นโยบายนี้มีผลใช้งานกับเว็บไซต์และบริการของ One Enterprise Co., Ltd.  ที่แสดงหรือมีลิงก์มายังนโยบายนี้

กรุณาอย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่านให้แก่ One Enterprise Co., Ltd.  ก่อนที่ท่านจะได้อ่านและทำความเข้าใจกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และยอมรับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ของ One Enterprise Co., Ltd.  ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

 1. นิยามข้อมูลส่วนบุคคล
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 6. ผู้ให้บริการจากภายนอกและบริการที่เกี่ยวข้อง
 7. การใช้คุกกี้
 8. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
 9. วิธีติดต่อเรา

1. นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

One Enterprise Co., Ltd.  เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากหลายช่องทาง ได้แก่

 • การใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ได้แก่ www.1es.co.th
 • การลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาของเรา ผ่านช่องทางของเรา, ผ่านคู่ค้าของเรา และพันธมิตรของเรา  
 • การติดตามรับข่าวสาร (eNewsletters) ของเราผ่านทางอีเมล
 • การติดต่อเราเพื่อขอใช้บริการ สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการสนับสนุน
 • การนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ของเราผ่านทางอีเมลและ/หรือโทรศัพท์
 • ข้อมูลสาธารณะ (Public Records) และที่ไม่ใช่สาธารณะ (Non-Public Records) ที่เรามีสิทธิเก็บรวบรวมได้ตามกฎหมาย

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

One Enterprise Co., Ltd.  ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ของท่าน ดังต่อไปนี้

 • ชื่อนามสกุล
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ LINE ID ฯลฯ
 • บริษัทที่ท่านสังกัด
 • ตำแหน่งงาน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่เรา หรือที่เราได้รับไว้
 • ข้อมูลที่ไม่ระบุถึงตัวบุคคล เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนผู้ติดตามบน Facebook และ LINE เป็นต้น

2.3 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ผ่านคู่ค้าของเรา และพันธมิตรของเรา  เช่น การเข้าร่วมงานสัมมนา การดาวน์โหลดเอกสาร การรับชมวิดีโอ และกิจกรรมอื่นๆ เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ไม่เกิน 1 ปีหลังจากที่บริการเหล่านั้นสิ้นสุดลง หรือใช้งานเท่าที่จำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อติดตามรับข่าวสารของเราผ่านทางอีเมล เราจะทำการเก็บเฉพาะข้อมูลอีเมลของท่านจนกว่าท่านจะยกเลิกการติดตามด้วยตนเอง หรือแจ้งยกเลิกการติดตามมาที่เรา

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังเป็นลูกค้าของเรา ทั้งนี้ หลังจากที่ท่านสิ้นสุดการเป็นลูกค้า จะใช้งานข้อมูลของเท่านเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามที่กฎหมายกำหนด

2.4 การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

One Enterprise Co., Ltd.  ใช้มาตรการควบคุมทางกายภาพ ทางการจัดการ และทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การใช้งาน การแก้ไข ความเสียหาย หรือความสูญเสีย เช่น การเข้ารหัสเพื่อรักษาความลับของข้อมูล กลไกควบคุมการเข้าถึงเพื่อให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เรายังจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มความตระหนักในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เฉพาะเมื่อจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น เว้นแต่กฎหมายหรือความจำเป็นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

One Enterprise Co., Ltd.  จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องด้วยความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยได้รับความยินยอมจากท่าน โดยเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

3.1 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

 • เพื่อใช้ รวมไปถึงเพื่อบริหารและจัดการข้อมูลของท่านในการจัดกิจกรรมของเราตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง
 • เพื่อส่งต่อข้อมูลของท่านให้เจ้าของกิจกรรมหรือผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม (ดูรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในข้อ 4)
 • เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับบริการหรือกิจกรรมของเราผ่านช่องทางที่ท่านให้ไว้
 • เพื่อสื่อสาร ตอบกลับ จัดส่งของรางวัล และให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน
 • เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพและผลตอบรับจากการจัดกิจกรรม

3.2 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อติดตามรับข่าวสารของเราผ่านทางอีเมล

 • เพื่อส่งข่าวสารและบทความที่น่าสนใจของเราให้ท่าน

3.3 สำหรับคู่ค้าและลูกค้าที่ใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา

 • เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน การจัดส่ง การเปิดใช้งาน หรือการยืนยันผลิตภัณฑ์หรือบริการ การดำเนินการตามคำขอเปลี่ยนแปลงของท่าน และการให้บริการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมของเราผ่านช่องทางที่ท่านให้ไว้
 • เพื่อสื่อสาร ตอบกลับ และให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน
 • เพื่อยืนยันตัวตนก่อนการให้บริการแก่ท่าน
 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญา กฎหมาย และหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา อาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ในบางกรณี นอกจากนี้ เรายังอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุถึงตัวบุคคล เพื่อทำความเข้าใจลักษณะที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถวิจัย พัฒนา ปรับปรุงบริการของเราและตอบสนองความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในหลายๆ กรณี บุคคลที่สามซึ่งเป็นคู่ค้าหรือลูกค้าของ One Enterprise Co., Ltd.  (“บุคคลที่สาม”) อาจแต่งตั้งให้เราเป็นตัวแทนการให้บริการ ทั้งการจัดงานสัมมนา การเปิดให้ดาวน์โหลดเอกสาร การเปิดให้รับชมวิดีโอ หรือกิจกรรมอื่นๆ หรือเป็นผู้สนับสนุนการให้บริการ เรามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อตรวจสอบ คัดเลือก และแจ้งยืนยันผลการให้บริการ รวมไปถึงเพื่อให้บุคคลที่สามสามารถนำเสนอข้อมูล บริการ และผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดแก่ท่านได้ ข้อมูลของท่านจะอยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามด้วยเช่นกัน และบุคคลที่สามจะไม่ติดต่อท่านโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่าน โปรดอ่านและศึกษานโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามให้ดีก่อนใช้บริการ

ในบางกรณี One Enterprise Co., Ltd.  มีการจัดเก็บหรือโอนข้อมูลที่จัดเก็บไปยังฐานข้อมูลของเรา ซึ่งดำเนินการและบริหารจัดการผ่าน Cloud โดยคู่ค้าของเราในต่างประเทศ ซึ่งมีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่บังคับใช้ในประเทศไทย โดยข้อมูลเหล่านั้นจะได้รับการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเข้มงวด

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงและจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่บังคับใช้ในประเทศไทย

การเข้าถึงข้อมูลท่านสามารถขอรับข้อมูลและสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่เรารวบรวมและจัดเก็บไว้ รวมไปถึงขอให้เปิดเผยถึงวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
การส่งถ่ายข้อมูลท่านสามารถขอรับหรือขอให้เราส่งต่อหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลท่านอื่นได้
การแก้ไขข้อมูลท่านสามารถขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
การลบข้อมูลท่านสามารถขอลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้
การจัดการความยินยอมท่านสามารถถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในเวลาใดก็ได้

หากท่านต้องการยกเลิกการติดตามรับข่าวสาร ให้คลิกลิงก์ “unsubscribe from this list” ในอีเมลข่าวสารที่ท่านได้รับ กรณีอื่นๆ ให้ติดต่อตามช่องทางที่เราจัดเตรียมไว้ในข้อ 9 ทั้งนี้ หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจเสียสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารหรือสิทธิประโยชน์ รวมถึงการติดต่อจากเรา
การคัดค้านการประมวลผลท่านสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านสำหรับจุดประสงค์บางอย่างได้ เช่น การทำสถิติ การปรับปรุงบริการ การขายและการตลาด โดยการติดต่อตามช่องทางที่เราจัดเตรียมไว้ในข้อ 9
การจำกัดการประมวลผลท่านมีสิทธิที่จะขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้ ท่านโต้แย้งเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลของท่าน และเราจำเป็นต้องใช้เวลาในการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลของท่าน ข้อมูลของท่านมีการประมวลผลอย่างผิดกฎหมายแต่ท่านไม่ต้องการลบข้อมูล ท่านมีข้อเรียกร้องตามกฎหมายที่ท่านต้องจัดทำ ดำเนินการ หรือแก้ต่าง และท่านขอให้เราเก็บข้อมูลของท่านไว้ แต่เราไม่ได้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ คำขอคัดค้านของท่านอยู่ระหว่างรอการยืนยันจากเรา

6. ผู้ให้บริการจากภายนอกและบริการที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้ประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น ท่านอาจได้รับเนื้อหาหรือเว็บลิงก์จากบุคคลที่สาม One Enterprise Co., Ltd.  ไม่มีสิทธิ์ในการควบคุมบุคคลที่สามดังกล่าว แต่ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ลิงก์ ดูเนื้อหา หรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จัดหาโดยบุคคลที่สามนั้นหรือไม่

One Enterprise Co., Ltd.  ไม่สามารถควบคุมแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของนโยบายนี้ เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม โปรดอ่านและอ้างอิงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม One Enterprise Co., Ltd.  จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของท่าน

7. การใช้คุกกี้

เพื่อให้มั่นใจว่าเว็บไซต์ของเรามีการทำงานที่ถูกต้อง บางครั้งเราอาจเก็บชิ้นข้อมูลขนาดเล็กที่เรียกว่า “คุกกี้” ไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของท่าน

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์และถูกส่งไปเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เนื้อหาของคุกกี้สามารถถูกเรียกหรืออ่านโดยเซิร์ฟเวอร์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น ข้อมูลในคุกกี้มักจะประกอบด้วยตัวระบุ ชื่อไซต์ และตัวเลขผสมกับอักขระบางอย่าง คุกกี้จะไม่ซ้ำกันในแต่ละเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันมือถือที่ท่านใช้งาน ซึ่งช่วยเว็บไซต์ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ จดจำการตั้งค่าของท่าน และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

One Enterprise Co., Ltd.  จะไม่ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ ท่านสามารถจัดการหรือลบคุกกี้ได้ตามต้องการจากเบราว์เซอร์ของท่านเอง

8. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

One Enterprise Co., Ltd.  ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ โดยเราจะประกาศนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวล่าสุดในหน้านี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและจะมีผลบังคับใช้ทันที หากนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเป็นจำนวนมาก เราอาจแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น การติดประกาศบนเว็บไซต์ของเราหรือการส่งประกาศถึงท่านโดยตรง

9. วิธีติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลได้ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสถานที่ติดต่อและวิธีการติดต่อ
One Enterprise Co., Ltd.  อีเมล: [email protected]  โทรศัพท์: 02-275-9994
ที่อยู่: 36 ซอยบุญชูศรี ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 10400